Categoria: Minucciu

Autore sulla vita Sandonatese

Cùmu ghèramu: Màgàra e màgarìj, àbitìni, maluòcchju, affàscinu e jèttatùra.

Luigi Bisignani   Minùcciu bbì cùnta cùmu ghèramu: Màgàra e màgarìj, àbitìni, maluòcchju, affàscinu e jèttatùra. L’argomento prende in considerazione le persone che, nelle credenze usi, costumi e tradizioni delle popolazioni meridionali, avevano “poteri”, conoscenze del mondo occulto, capacità di far guarire o di far ammalare, di causare danni o elargire benefici, quindi persone in …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2023/02/10/cumu-gheramu-magara-e-magarij-abitini-maluocchju-affascinu-e-jettatura/

Cùmu ghèramu: ù Triàtu

Luigi Bisignani Minuccieddhu bbi cunta;  Cùmu ghèramu: ù Triàtu; Cc’èju pìnzàtu à sùpa e m’èju rièsu cùntu cà fà triàtu ntò paìsi nuòstu ònn’èra còsa sèria e sùlu a ci fà n’azzìnnu ad’àcchjancùnu, fùssi pùru nù fràti, c’èra da sì fà pià ppì fìssa mm’ìta. La recita, seria ed impegnata, in parole povere il mestiere …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/11/24/cumu-gheramu-u-triatu/

STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte ottava)

Luigi Bisignani STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte ottava) Minùcciu bbì cùnta cà, i fèsti sù còs’àntìchj…. -Sànta Lucìa– Per il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, la tradizione regionale calabrese prevedeva la preparazione della cuccìa, (in sandonato cùcciàta), pietanza a base di cereali e legumi, àssulùti ò mmìschàti con varianti diverse da paese a paese. A …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/11/19/stuozzi-i-storia-parte-ottava/

STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte settima):A Mmàculàta e Perciavùtti-

Luigi Bisignani STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte settima) Minùcciu bbì cùnta cà, i fèsti sù còs’àntìchj….  -A Mmàculàta e Perciavùtti- Questa ricorrenza è doppia in quanto, nella stessa giornata dell’8 dicembre, sovrappone la festa religiosa ad una cerimonia, le cui origini sono antiche e squisitamente pagane. –A Mmàculàta– (Immacolata Concezione). Il dogma della Concezione Immacolata della …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/11/08/stuozzi-i-storia-parte-settimaa-mmaculata-e-perciavutti/

STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte sesta)Madònna ì mènzagùstu-Ognissànti-I muòrti

Luigi Bisignani STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte sesta) Minùcciu bbì cùnta cà, i fèsti sù còs’àntìchj…. -Madònna ì mènzagùstu- (Maria Assunta in Cielo) – L’antica festa cattolica del 15 agosto, celebrava la verginità di Maria. L’assunzione di Maria in cielo, è una festa voluta da Pio XII, istituita nel 1950 e sovrapposta a quella che già …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/10/30/stuozzi-i-storia-parte-sestamadonna-i-menzagustu-ognissanti-i-muorti/

STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte quinta)

Luigi Bisignani     STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte quinta) Minùcciu bbì cùnta cà, i fèsti sù còs’àntìchj…. –Madònna dò Càrmìnu– Era una importante festa mariana e ricorreva al 16 luglio, lo stesso giorno in cui, nel 1251, la Vergine apparve a Simone Stock, priore generale dell’ordine carmelitano e gli consegnò uno scapolare di tela, (àbitìnu) …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/07/17/stuozzi-i-storia-parte-quinta/

STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte quarta) i fèsti sù còs’àntìchj….

Luigi Bisignani     STUÒZZI Ì STÒRIA. (parte quarta) Minùcciu bbì cùnta cà, i fèsti sù còs’àntìchj…. –Pàscùni– La celebrazione delle feste pasquali, nella tradizione cattolica, comprende anche il giorno successivo alla giornata che celebra la resurrezione di Cristo. Detto giorno festivo è conosciuto con vari appellativi, tutti legati a tradizioni, popolari e/o religiose, profondamente …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/06/17/stuozzi-i-storia-parte-quarta-i-festi-su-cosantichj/

Cùmu ghèramu, quànnu ‘nsièmi sàpièmu rìri, sfùtti e chjànci.

Luigi Bisignani     MINÙCCIU BBÌ CÙNTA; Cùmu ghèramu, quànnu ‘nsièmi sàpièmu rìri, sfùtti e chjànci.   Càru “Giùrnàli I Sàntudunàtu”. Pìrdùna sì mì pìu à cùnfidènza ì t’ànnummìnà ccà pàrlàta dò paìsi. Piènzu c’òn ti ccì piàsi e c’ò puòzzu fa, vìstu cà sù bell’ànni c’ògni tàntu nnì scùntàmu e nnì truvàmu à pàrlà …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/06/09/cumu-gheramu-quannu-nsiemi-sapiemu-riri-sfutti-e-chjanci/

Mìnuccièddhu bbì cùntadi: Màlacàrni

Luigi Bisignani Dopo un po di tempo rieccoci con una nuova PARMARIA inviatami dal nostro ormai conosciuto amico e paesano Minucciu e mi faccio un’immmenso piacere a farvela leggere .     Mìnuccièddhu bbì cùntadi: Màlacàrni Aru vìdi àccussì, pìnniènnu à nà scìddha ed’àrrùchjunùtu, ònnu càcàvasi dùi sòldi, sàlivu àru guàrdà ntà cèra e t’àccòrgì …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2022/01/31/minuccieddhu-bbi-cuntadi-malacarni/

Comme eravamo : Àra Màdunnèddha nosta

Luigi Bisignani     I “poeti” sandonatesi hanno lasciato scritti su vari argomenti ma non rammento alcun componimento sul “sacro”.  Ritrovare una vecchia poesia dedicata alla Madonna mi ha stupito avendo coscienza che, verso la “Madre celeste”, la maggioranza dei  sandonatesi, nei lampi di rabbia, hanno avuto  espressioni sempre blasfeme, salvo pentimenti e richieste di …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2021/11/22/comme-eravamo-ara-madunneddha-nosta/