Mìnuccièddhu bbì cùntadi: Màlacàrni

Luigi Bisignani

Dopo un po di tempo rieccoci con una nuova PARMARIA inviatami dal nostro ormai conosciuto amico e paesano Minucciu e mi faccio un’immmenso piacere a farvela leggere .

 

 

Mìnuccièddhu bbì cùntadi:

Màlacàrni

Aru vìdi àccussì, pìnniènnu à nà scìddha ed’àrrùchjunùtu, ònnu càcàvasi dùi sòldi, sàlivu àru guàrdà ntà cèra e t’àccòrgì cà ‘nfà quìri dùi sfilagghj sutta i cìgghjulàri, ònn’àvìa guòcchj, ma dùi càrivùni à vrèshj àrdènti chi làmpàvanu.

Quìssu nnù dìcìa zìu Pascàli, quànnu s’àmmintàvadi ì Màlacàrni e nnì cùntàvadi ì patùti e ri malièstri chi s’era mìsu àra cùsciènzia.

L’ùrtima àvia cùmbinàta ntà sìttimàna prìmu i sìnni scìnni à Liètu, quànnu Màlacàrni s’èra jùnnàtu cùmu nà sèrpa e ccà pùnta dò bastùni, àvìa sfàcciàtu nù quàtraschuòlu, chi passànnu àvìa fàttu sìgnu dò pià ppì fìssa.

Quando ascoltavo ì patùti ì Màlacàrni ero poco più di un bambino e zìu Pascàli, all’epoca sulla sessantina, riferiva di faccende apprese quando lui era giovane e Màlacàrni già anziano, ma ancora vigoroso, temibile e capace di scatti improvvisi, quanto repentini, specie quando avvertiva una minaccia od un pericolo.

Non molti della mia generazione ricordano Màlacàrni e credo pochi ne abbiano sentito parlare. La memoria, sua e della sua famiglia, sembra essere stata dimenticata e cancellata, tanto che all’epoca dei racconti di zìu Pascàli, non ne era più rammentato il casato.

Zìu Pascàli non ne ha mai citato agnòme, cognone o parentato. Diceva che aveva nome ‘Nntòniù, mentre il soprannome Màlacàrni gli era stato attribuito quando era giovanotto ed alla sua sola persona, non esteso alla famiglia.

Zìu Pascàli raccontava che i genitori di Màlacàrni, zìu Francìscu e zìa Mèlia, erano “comodi” (in sandonatese significa possidenti ma non ricchi), era famiglia dedita all’agricoltura ed all’allevamento, attività per le quali si avvaleva di “furìsi”, come all’epoca d’uso.

Màlacàrni era figlio unico (la mortalità infantile si era portata via i nati prima) e sin da bambino aveva pagato tributo all’astio del padre, il quale, nel tempo aveva annegato nel vino il dispiacere di una famiglia “monca”. Di conseguenza, Ntòniu, nei pensieri del padre, ghèradi:” ù fìghhju gùnicu-scumunica” e “signàtu ì màlavintùra”.

Per il sandonatese di quei tempi, una famiglia numerosa significava fortuna, braccia per il lavoro e sicurezza per la vecchiaia; era disdoro avere pochi figli e digràzzia ànn’àvì gùnu sùlu.

In questo, più che superstizione, vi era un residuato della antica memoria osco-bruzia per la quale, qualsiasi bene e qualsiasi male, provenivano dagli Dei ed erano segno sia della loro benevolenza, sia della malevolenza.

Il padre di Màlacàrni divenne sempre più astioso con la moglie, ritenuta responsabile della morte in fasce dei figli e per lei aveva modi ruvidi e male parole e spesso arrivava “à gàvuzà i mànu”.

Ntòniu, guàrdàvadi e gnùttièdi ed il risentimento, accumulato sin dalla prima infanzia, col tempo gli aveva prodotto quello sguardo chì pàrìadi ù làmpu dà vrèshja, caratteristica che lo avrebbe poi contraddistinto per tutta la vita.

Accumulava rabbia, specie quando la madre, preparato il pasto serale, per dare al figlio quel po’ di serenità necessaria, ù facìa màngià ì nàlia, vìstu c’ò pàtri, ad’ògni àzzìnnu piàva pila” e la cena spesso si concludeva con improperi, màli paròlì e sìcuzzùni.

Lo sguardo di fuoco di Màlacàrni, zìu Pàscàli dicìa cà ddh’èra bbinùtu quànnu s’èradi àccòrtu cà quìra cristiàna, cùmmigghjàvadi à càssaròla ‘ntò fùculàru e mprièssu à vrèshja càpizziàvadi nsìnu ànn’ùra ì nòtti, quànnu ù signùri-pàtrùni si rìcugghjèdi mmìriàcu, ed’arù spìssu dìcièdi c’àvìa gìà màngiatu, fricàva nnà càvuci àra càssaròla jttànnula ntò fuòcu e sìnni jèdi a dòrmi.

In età scolare, su consiglio di un parente prete, Ntòniu venne allontanato dalle “cure paterne” e spedito in seminario a studiare. Tornava raramente in paese, male accolto dal padre e sempre preoccupato per lo stato di salute della madre, ch’èra divìntàta vìcchjsca, dìlica ed’àrrinchjunàta e stàva mùssu e gunòcchja.

Ntuòrnu àri vìnt’ànni Ntòniu, c’àra scòla dè prièviti s’èra già mùtàtu à Màlacàrni, aviènnu lèstu i studià, s’èra ricuòtu ppìcchì ntò sìminàriu òn putìà cchjù rimàni, cà prèviti òn sìcci vùlìa ffà.

Il rientro rese felice zìa Mèlia ma ingenerò una parvenza di timore nel padre. ‘Nntà l’ànni, Ntòniu s’èra ntùppàtu nsìnu a dìvintà nù stàntalàzzu, ed’aviàdi già ntà l’uòcchj quìra vrèshja nìvura chi fàcìa spàmièntu, tutte circostanze che indussero il genitore a ritenere inappropriato, inopportuno e poco conveniente, trùvà n’àzzìnnu ppì pià ‘mpìcci.

Zìu Francìscu capì cà l’ànni pàssàti cchì prièviti ònn’àviènu àddumisticàtu ù làmpu dà vrèshja chì Ntòniu àvià sèmpi ntà l’uòcchj, ma non ritenne di cambiare modi di fare ed atteggiamento.

La pace forzata fra padre e figlio durò l’arco di una giornata; nfàtti nà sìra rìcugghjènnusi à fòra, zìu Fràncìscu àvìa fàttu pòsta ntè càntìni e ssèra rìcuòtu c’òn sì rijèdi e nnò ppì quìssu ghèra mìnu ppìccicalìtu.

Seduti per cena, zìu Francìscu ebbe da ridire sulla pietanza portata in tavola; rimproverò zia Mèlia che il mangiare era insipido per poco sale e dopo che la donna ne ebbe aggiunto, affermò che era immangiabile, perché ne aveva messo troppo e preso il piatto lo scaglio contro la donna.

In un attimo Màlacàrni sollevò il tavolo, lo rovescio addosso al padre schiacciandolo al pavimento e gli disse che se aveva cara la pelle doveva farla finita con le prepotenze. Poi, resosi conto della enormità del gesto, si diresse verso la porta ed usci.

Màlacàrni sinn’èra jùtu fòra e s’era chjùsu ntà nà càsètta sùpa nù pùssièssu dà màmma e ddhà ì càrbunièri i sàntusuòstu ghèranu jùti àru truvà, c’ò pàtri avìa dìnunziàtu.

Pur riconoscendosi in torto, Màlacàrni non la prese bene; a suo modo di vedere il padre non poteva adoperare due pesi e due misure, assolvendo sé stesso per le angherie di una vita e condannando il figlio per un gesto isolato.

Venne arrestato e posto in libertà provvisoria, ma non rientrò a casa; la denuncia lo convinse a prolungare la permanenza in campagna, dove Màlacàrni, fatto tesoro delle nozioni apprese in seminario, si diede alla raccolta di alcune erbe contenenti principi attivi che, ingeriti, causavano malessere, intensi dolori addominali e dissenteria, con l’intento di servirsene dare una lezione a zìu Fràncìscu.

Il piatto preferito ì zìu Fràncìscu gèra vìlèti e pàtàni e Màlacàrni, approfittando di un attimo di distrazione della madre, fece scivolare nella casseruola un mazzolino delle erbe che sappiamo.

A sìra Ntòniu sinn’èra già jùtu fòra, zìa Mèlia, c’òn sàpìa nnènti, onn’àvìa màngiàtu minèstra c’òn sì sintìa bòna e zìu Fràncìscu, ccù qquìru màngiarièddhu sìcc’èradi àbburdàtu. Dòppu nù pàru d’ùri scàmàvadi chjcàtu gnùttici.

Aru mièdicu ed’àru fàrmacisti dè Paniànchi, chiàmati à zìa Mèlia, guàrdànnu ntà cassaròla òddicc’èra bbùlùtu àbbòia a càpisci cum’èrani jùti ì còsi ed’àvìanu mannàtu nù fùrìsi àddhunni ì càrbunièri à sàntusuòstu.

Màlacàrni ònn’àvìa nigàtu nènti e r’àvucàtu dè Pàniànchi àvìa parlàtu cchì fràti pp’àlliggirìsci à còsa; ghèra ssùtu fòra ù pùcidùmi chì l’àrculu avìa mìsu ncuòddu a ziu Fràncìscu ch’ònn’avìa nigàtu i ghèssi stàtu trìstu ccà famìgghja.

Màlacàrni s’èra scìruppàtu dèciànni i càrciru e zìu Fràncìscu, pp’àvucàti dò figghju e g’àti spìsi, s’èra sfricàtu à rròbba; dò bìsuògnu àmìci e pariènti sìnn’èranu prùfittàti, er’avìanui custrìntu zìu Francìscu à bbènni ppì nnù quàrtu ì quìru c’à rrobba vàlìadi.

C’èra rìmàsta, e mìnumàli, sùlu a rròbba i zìa Mèlia e sùpa quiri tèrri, ssùtu dà galèra, Màlacàrni jìttàvadi ù sànghu dà matìna àra nìvura sìra e nnì cùgghjèdi ù tàntu à ci campà buònu cchi sùa e di vènni ù supierchju.

Ncàpu cciavìa nù chjuòvu: quìri chì s’èrano prùfittàti dà disgràzzia ed’avìanu mìsu ì sùa ccà chjòppa àru cuòddu àccattànnu à rròbba à mìnu prièzzu, àvìana pàgà e stavòta  ccù nùddhu ‘nghalèra.

Nella primavera di qualche tempo dopo ed in parecchie proprietà, alcuni alberi non rifiorirono ppìcchì ‘ncànnaccàti, così come negli anni a seguire, vigneti e frutteti risultarono danneggiati e non fruttificarono; inoltre molti campi di cereali furono distrutti dal fuoco, poco prima della mietitura e danni si registrarono in orti, oliveti, castagneti.

I proprietari danneggiati in ogni occasione espressero sospetti verso Màlacàrni che però, con tanto di testimoni, nei tempi prossimi, coevi e successivi a quelli in cui il danno veniva commesso, risultava essere altrove e sempre lontano dai luoghi oggetto di guasti e rovine.

Nel tempo qualcuno degli “approfittatori” offri a Malacarne di rivendergli le proprietà paterne, allo stesso prezzo a suo tempo pagato.

Il nostro rifiutò le offerte in modo sdegnoso rispondendo òn sùgnu cùmu a bbùi càni àrraggiàti, ònn’àccàttu ràcani dè zìnzuluosi, bbì sìti prùfittàti dò bìsuògnu e bbì vuòghju cchj pèzzi àru cùlu e rì fìmmini vòsti l’àja vìdi sèrivi à càsa i l’àti.

Malacarni mai pagò per i danni che nel corso della vita causò a coloro che a suo modo di vedere àvìanu spugghjàtu ù pàtri dà rròbba.

Zìu Pàscàli concluse il racconto dicendo che pùru cà mm’ìta gèra stàtu trìstu, à purtà à spàddha Màlacàrni, quànnu sinn’è scìsu à Liètu, cùntra à quìru chì tùtti sì cridiènu, cèranu ntànti. Dìcìànu c’abbòja ggènti ghèra bbinùta ppù vìdi nfàcci e ghèssi cèrta cà Màlàcàrni òn pùtìa cchjù fà dànnu.

 

Jìnnàru 2022                                                                                                 Minùcciu

 

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2022/01/31/minuccieddhu-bbi-cuntadi-malacarni/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.