Come eravamo: Sàntudunàtu, cànzùni e poìsia.

La redazione &  Minucciu

Sàntudunàtu, cànzùni e poìsia.

Càpita cà vàsi ghàshjànnu nà còsa e nnì nfrùntasi n’àta. E’ quello che mi è successo, nel corsi di ricerche sul paese natale, mentre consultavo il libro su San Donato di Ninea pubblicato da Vincenzo Monaco nel 1987. Sfogliando il volume, alla pag. 131 mi sono soffermato sulla digressione dell’autore circa i canti popolari sandonatesi, qualificati “espressione spontanea e patrimonio culturale di artigiani, contadini e pastori”. Il dr. Monaco afferma che dei suddetti componimenti non sono noti gli autori; che non esistono fonti scritte; che i testi sono stati tramandati, con la narrazione verbale. Segnala inoltre che dette forme di poesia o componimenti popolari, sono scomparsi dalla tradizione, anche perché sommersi dalla civiltà tecnologica (radio, televisione, giornali) il cui progredire ha sgretolato la società patriarcale, sradicato i nativi con l’emigrazione, allentando così i legami fra generazioni. Chi emigra, a lungo andare perde la sua veste paesana, perde la “calata dialettale”e veste nuovi panni, integrandosi in un diverso ambiente. Di conseguenza gli antichi canti, dimenticati sono quasi scomparsi. Gia nel contesto sociale degli anni ‘90, raramente si poteva ascoltare qualche antico verso, in occasione di feste familiari e dalla voce di qualche vecchio, nostalgico e legato ad antichi ricordi. Lamentava, il Monaco, l’assenza, di voci melodiose delle popolane,intende a lavare i panni al fiume; i cori dei mietitori cantar strofe sotto il solleone; mamme mentre cantavano le ninne-nanne per addormentare i loro piccoli. Concludeva dissertando sulle caratteristiche dei canti sandonatesi, generalmente ad una o più strofe, con un ritornello e con argomento prevalente l’amore. Nei versi c’è riferimento alle doti morali dell’amata; alle sue sembianze; all’amore appassionato; allo sdegno, per un sentimento non corrisposto; talvolta si esprime disprezzo ed offesa per la persona che ha osato rifiutare un’offerta d’amore.

Siamo nel periodo dell’anno in cui le famiglie si riunivano per le festività ed alla fine dei conviti uno degli anziani, per nostalgia verso i tempi della sua giovinezza, iniziava ad intonare vecchie canzoni. Il freddo, il fermo biologico e quello dei lavori agricoli, lasciavano del tempo libero e ciò consentiva un anticipo sul carnevale, che sarebbe giunto di li a poco. Mi pare sia il momento giusto per cogliere l’occasione per far conoscere alle nuove generazioni alcuni di quegli antichi canti, tratti dal volume del Monaco, con l’avvertenza che sono intervenuto nel testo con aggiustamenti quali porre gli accenti, assenti nel testo originale e necessari per “rendere” il parlato sandonatese. Ho anche sostituito, con vocaboli del dialetto sandonatese, taluni dei termini che l’autore ha espresso in lingua italiana. Le variazioni sono indicate nel testo, mediante la sottolineatura delle parole modificate.

01

Ròsa,vijàta attìa, quàntu sì bèddha

cà bèddha ti ccià fàttu la furtùna.

Gàsi ssì capiddhi, anièddhianièddhi

Lùcinu cùmu pìnni dì pavùni,

Nonn’è lù sùli e màncu sù lì stìddhi,

fìgghja càra, sù li biddhìzzi tùa.

§

Tu, fàccia di nù fìnu cavalièri,

àddhùnca vàsi, cchjù bèllu mì pàri,

stù còri t’àju dàtu vùlintièri,

Si m’àbbannùni tù, vuògghju murìri,

vàsi vidiènnu di l’àbbannunàdi.

cchì làcrimi ti viègnu àccumpagnàdi,

di làcrimi nn’àju chjnu nù vacìli,

nù gàrrafièddhu, di suspìri amàri,

quànnu sì stàncu e nòn po’ càminàdi.

quìssu ti l’àsa vìvi à vìa vìa,

§

Quànnu si nnàta tu, à sfìrtunàta,

màmmatta ti guardàva e tì chjàngìadi,

ghèrasi tànta nìvura e addìnticàta,

ghèradi juòrnu e à nòtti nnì parìadi.

Quànnu jèsi àra chièsia, ppì ttì vàttiàdi,

ù cumpàri sìnn’è fùjùtu ntà sàcristìa,

àra cùmmàri, ddhè chiavàtu nù guàju

e sinn’è ristàta, à vìa vìa

§

Tùtta là nòtti gàju càminàtu

ed’àpprièssu à’nnà stìddha sùgnu jùtu,

mmùcca à pòrta tùa sùgnu arrivàtu,

mì càcciu ù cappièddhu e bbì sàlutu,

sàlutu à màmma e pùa lù pàtri,

nìnni e grànni cchiùccìnni sìti,

pùa nù sàlutu àra mìa zìtà

quìra chi s’àdda gòdi à mìa vìta

§

Minn’èra alluntanàtu e cci rituòrnu,

quìstu ghèdi ù distìnu chi mì tìra,

tùtti nnì dìciànu amùri lassàti,

e ttù, quatràra… cciàviàsi cridùtu.

Tànnu si po’ ddì, amùri lassàtu,

quànnu àra chièsia vàdi ù mìa tàvùtu,

quànnu sùgnu mòrta e sùttiràta,

tànnu po’ dì ì mìa cà m’àsi pirdùtu.

§

Mi vuògghju fà nù viècchiu rimìta,

ppìcchì lì fìmmini m’ànu àbbannunàtu,

mì vuògghju fàdi n’àbbitu ì cùpmplètu

ccù nnù bbèllu càppucciu foderàtu,

mì vuogghju fàdi n’àbitu di sìta,

mmùcca a pòrta tùa a circàdi piètàti.

§

Ttrì ròsi rùssi pènninu à nnà cìma,

nonn’àju quàli primi mì piàdi,

dìcidi à màmma: pìjati à prìma,

ma à mìnzanèddha ti fà pazziàdi,

cc’è rà chhjù nìnna, fàdi lì catìni,

nnà fàttu gùna e ncàtinàtu m’àdi.

§

Ghèra muòrtù sìti,

trùvai nà venicèddha mmiènzu nà vìa.

Si sì fìmmina, famìcci parlàdi,

si sì vèna, tu famìcci vìvi.

Ghìa òn sùgnu fìmmina, nnè vena,

sùgnu l’àmànti ch’à tradìtu a ttìa.

§

Vàsi àra chièsia ccù lì scàrpi jànchi,

i pàtrinnòsti mpìnti àra cintura,

àra chièsia pàrlanu sànti,

àra ghissùta fa murì à ggènti,

ghà fàttu murì à mmìa pòviru àmànti

vulànnu mì fà jìdi cùmu lù vièntu.

§

A lùna mmiènzu l’ària mì parìti

Ccù ssi bell’uòcchj dì stìddhi vagnàti,

gràpimi ù pièttu e fàlu a dùi pàrtiti,

quìru chi ccè da jìntu bbi piàti,

e r’àffèttu mìa no bbù scurdàti.

à bbànna à rù vuòstu ù mintìti,

02

Tu giùvinèddha beddha, vìta ‘tèrna,

Nùn fà l’àmuri ccù ll’ati, cà vì ngànnu,

tèni lù còri tùa cùmu e rù mìa fèrmu,

ì còsi a pìcchi à pìcchi pùa si fànu,

e, ppì dispièttu i chjni tì pitrènni,

nnàma gùnì ghja e ttìa, chi parla parla.

§

M’àvièu fravicàtu castièddhu

ppì ghèssi chiamàtu càstiddhànu,

e, dòppu fràvicàtu e fàttu bbèllu,

mì su caduti ì chiavi dà mmànu,

ristàj cùmu pittùru sènza pìnnièddhu

o cùmu cacciàturu, sen’àrma mmànu.

§

Trènta carlìni, m’accàttài nà gàtta,

giùstu lù tièmpu dì là caristìa,

à trènta l’àju vinnùta vìntiquàttru,

gàtta chè stàta la rujina mìa.

§

Gàju fàtto vòtu i nonn’àccattà gàtti

e màncu ì ji giriànnu à notti

cà i fìmmini su cùmu li gàtti,

vànu caminànnu juòrnu e nòtti.

§

Ghìa mì pàrtu dà la càsa mìa,

e mmìnni vàju à nnù palàzzu nuòvu,

si nòn cì truòvu ggènti dì lì mìa,

m’àrricummànnu ccù quìri chi truòvu.

§

Crài mìnni pàrtu, o beddha mìa,

tùttu l’àffèttu mìu lù làssu attìa,

ghja pàrtu ccù dulùri ù sàcciu ghia,

ù sànu l’uòcchj tùa cchi chiàntu fànu.

Dòppu àrrivàtu à ssù distìnu mìa,

fàzzu nà lìttra e stù còri tì mànnu,

scrìttu ci trovasi tùttu àmuri mìa.

§

Ghìa so daràssu, vùi darassu sìti,

nnò sàcciu cùmu amùri rìpusàti,

crièju

disìu ì ti vìdi cùmu stàsi,

ppìcchì l’affèttu mìa mputìri l’avìti,

ghè cùmu avìcci ì sciddhi e non bbuladi.

§

Vulèra ghèssi gàddhu ù Jinnàru

ppì jì à cantà à nòtti àru scùru,

ànnanzadi nà vècchia dò finisdtrìnu

cchì ghasi gaddhu mìa cà càntasi sùlu.

Cìttu zìa vècchia on tì lù fa dì,

hàju pèrsu l’amànti e càntu sùlu.

§

Vàju cantànnu ppì mì dìvirtìri,

ppì dà gùstu a stù mìa còri.

Cchì màla shjorta ch’àju à rù mùnnu,

tùtti fànu lù màli e ghìa lù chjàngiu,

à tìranu ntà l’acqua e non s’affùnnidi,

ghìa ccù nnù bìcchiàri mì ccì vàgnu.

§

Ssù gàttu chi gàvi tàntu àrdìri,

la mia beddha mì la vò cacciàdi,

dìciddhi cà s’àbbùscha dùi cànnìli,

e nnù cunfissùri ppi rù cùnfissàdi,

cà fèsta sùa àddha ghèssi àncùna sìra,

à càvuci nnì l’àia àccumpagnàdi.

§

Fàccia ì nà surìggja guntàta d’uògghju

t’àvìasi vantàtu cà cciàvìa mànnàtu,

tàntu àffènnisi a Ddià, quàntu tì vuògghju

quàntu à mènti mìa cciàvìa pinzàtu.

Jèttati à mmàri, e jèttati à nnù scùogghiu,

fàtìla nà lavànna ì lissìa.

§

Ghèrasi tànta gàvuta e ti vàsciàsti,

e tì vasciàsti cchjù ddì dùi scalùni,

à mègghja giùvintù a rifiutàsti

mò t’àsa pià ssù màrramarrùni.

Tì là piàtu ssù scuòtula fràschi

vènidi à stàti e ti càcciadi ì mùschi.

Tì piàvasi à mmìa mìciculànte,

À nòtti tì tinìa àllegramènti.

Gennaio 2013

Minucciu.

Gennaio 2013
Minucciu.

Permalink link a questo articolo: https://www.sandonatodininea-cs.it/2013/01/08/come-eravamo-santudunatu-canzuni-e-poisia/

1 commento

    • mariannla il 8 Gennaio 2013 alle 23 h 04 min
    • Rispondi

    Complimenti!E’possibile poter visionare qualche ninna-nanna?Grazie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.