Categoria: Come Eravamo

tutto sulla cultura sandonatese

Cùmu ghèramu:I Gàlantuòmini

Luigi Bisignani In questo triste periodo di prigionia forzata, per passare il tempo la lettura é un’ottima soluzione e compagnia, come da parecchi anni il nostro amico MINUCCIU,ci manda spesso e puntuale le sue ricerche,ecco per voi l’ultimissima : I Gàlantuòmini     Quànnu ghèra quàtràru, àra Siddhàta gusàvadi à pàssiàta, rito esclusivamente maschile nei …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2020/05/06/cumu-gheramui-galantuomini/

Cùmu ghèramu : Arriètu à ‘nnà pòjsìa

Luigi Bisignani     Arriètu à ‘nnà pòjsìa  Quìri c’ànu lèsti ì cinqu’ànni ì scòla ntà l’ànni prìmu dò 1970, tèninu ì sicùru àmmènti cà nnòn sì mpàrà à mìmòria ì pòjsìi, pùa avìasi à chhi ffà ccà bacchètta e s’ avìasi ncàppàtu ù màstru ntà nà jùrnàta càrògna, à mànu addhùnni tì minàvadi, ppà …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/10/06/cumu-gheramu-arrietu-a-nna-pojsia/

Cùmu ghèramu: U’ ciùcciu c’àvìadi ì còrni

Luigi Bisignani Dopo un po di Vacanze,rieccoci qui operativi e pubblicare tutto quello che riguarda il nostro paese: San Donato di Ninea.A farmi capire che le ferie sono finite é il nostro amico e paisanu Minucciu ,che mi ha inviato questo bellissimo racconto  con qualche frase e parole nel dialetto paisanu. Cùmu ghèramu: U’ ciùcciu …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/09/11/cumu-gheramu-u-ciucciu-caviadi-i-corni/

Cùmu ghèramu: A’ rròbba.

Luigi Bisignani Ricevo e pubblico,anche d’estate Minucciu, continua le sue ricerche su San Donato e ci fa regalo di questo bellissimo articolo. A’ rròbba. M’àmmièntu ì quìri viècchj chì qùànnu pàrlàvanu dà ggènti bbòna, azzìnnàvanu sèmpi à quìru dìttu àntìcu cà facièdi: ‘Ntà fàmìgghja chì gàdi àbbòja rròbba, acchjàncùnu g’àrrubbàtu”. Volevano sottolineare che se possiedi …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/08/11/cumu-gheramu-a-rrobba/

Cùmu ghèramu : U’ Puòrcu.

Luigi Bisignani Ai miei quattro amici-lettori. Minuccièddhu ha in animo di proporvi una serie di ricerche sulla provincia cosentina del milleottocento, traendo argomento ed ispirazione da alcuni articoli di Vincenzo PADULA, sacerdote ed insegnate da Acri (CS). Detti studi vennero pubblicati sul bisettimanale “Il Bruzio” che ebbe travagliata e breve vita editoriale in Cosenza, fra …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/06/11/cumu-gheramu-u-puorcu/

Cùmu ghèramu:Aru tièmpu dè brigànti

Luigi Bisignani Cùmu ghèramu: Aru tièmpu dè brigànti     Sulle vicende di Saverio Iannuzzi, brigante sandonatese, cc’àgnòmi “Prishènte” (à l’àti briganti ghèradi ànnumminàtu ù Zuòppu), avete avuto modo di leggere qualche tempo fa su questo giornale. Per ricostruire i fatti tenni a riferimento, sia la tradizione orale sandonatese, sia il resoconto che sul brigante …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/06/04/cumu-gheramuaru-tiempu-de-briganti/

Cùmu ghèramu: Rìgaliànnu…….. rìgaliànnu.

Luigi Bisignani Minucciu ci ha inviato una bella ricerca sui regali che si facevano nei vecchi tempi al paese,ritengo una frase che ritroverete nel racconto: “ntièmpi antìchi e rìgalànnu rigalannu nnì sùmu àrriddùtti à ‘nnò ghèssi cchjù pàtrùni àra càsa nòsta”. (Nei tempi antichi a forza di regalare fummo ridotti a  non essere piu padroni …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/04/04/cumu-gheramu-rigaliannu-rigaliannu/

Cùmu ghèramu : Spruvànnu….spruvànnu.

Luigi Bisignani Cùmu ghèramu :    Spruvànnu….spruvànnu.  Ho ricevuto qusta bellissima ricerca sul nostro dialetto da parte di Minucciu ,che pubblico con molto piacere ‘On sàcciu à bùj, mà quànnu ghèra quàtràru, ghè càpitàtu ì rìmàni màlamènti quànni ì viècchi dìcìenu cèrti paròli c’òn càpiscièi nnè sapìei cchì bùliènu dì. Tièmpu arriètu gàju dìttu cà quànnu …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2019/02/26/cumu-gheramu-spruvannu-spruvannu/

Cùmu ghèramu: Pàròli ì nà vòta.

Luigi Bisignani Ho appena ricevuto questa bella ricerca da Minucciu e vene faccio parte Cùmu ghèramu: Pàròli ì nà vòta. Pùa sì dìcidi cà ppì nnènti gùnu pìa mpìcci e pò mìnti mànu àru curtièddhu. Sùgnu à nà fèra, àra bàrràcca dè pìsci e ‘nnànt’àmmìa stànu sìriviènnu nà crìstiàna chì cùmu gràpi bbùcca sì sèntidi …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2018/11/23/cumu-gheramu-paroli-i-na-vota/

Stuòzzi ì stòria : U’ dìttu.

Luigi Bisignani Poco tempo fa avevo iniziato una piccola raccolta di proverbi e detti “do paisi nuostu”,San Donato di Ninea. Nei due gruppi su Facebook “Amici di San Donato di Ninea nel Mondo” e ” Sei di San Donato di Ninea se…” avevo pure iniziato con un giochetto , molti aderirono inviando detti e proverbi,ne …

Continua a leggere

Permalink link a questo articolo: http://www.sandonatodininea-cs.it/2018/06/21/stuozzi-i-storia-u-dittu/